Prywatne Szkoły

Egzaminy semestralne w Prywatnym LO dla Dorosłych Zaocznym

Home  >>  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne  >>  Egzaminy semestralne w Prywatnym LO dla Dorosłych Zaocznym

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu oraz uzyskał oceny bieżące z wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w trakcie semestru. W przypadku niedostatecznych ocen bieżących słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy kontrolnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie. Egzamin z informatyki ma formę zadania praktycznego.