Prywatne Szkoły

Egzaminy semestralne w Prywatnym LO dla Dorosłych

Home  >>  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych  >>  Egzaminy semestralne w Prywatnym LO dla Dorosłych

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu oraz uzyskał oceny bieżące z wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w trakcie semestru. W przypadku niedostatecznych ocen bieżących słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy kontrolnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie. Egzamin z informatyki ma formę zadania praktycznego.

Harmonogram egzaminów dla semestru VI  – kwiecień 2017

data Egzaminy semestralne
19.04 – środa j. polski – pisemny i ustny

j. angielski – ustny

24.04 – poniedziałek j. angielski – pisemny

wos

25.04 – wtorek matematyka – pisemny i ustny

geografia