Prywatne Szkoły

Statut Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

Home  >>  Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia  >>  Statut Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

 

STATUT

 

Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

w Gorlicach

 

 

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa szkoły: Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gorlicach
 2. Siedziba szkoły: ul.Kościuszki 30  38-300 Gorlice.
 3. Szkoła jest prowadzona systemem dziennym.
 4. Kierunki kształcenia: sprzedawca 522301, kucharz 512001, cukiernik 751201,

piekarz 751204, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205, fryzjer 514101.

 1. Cykl kształcenia trwa 3 lata .
 2. Osoba prowadząca szkołę: Marianna Renkiewicz – Bemben
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na wszystkich pieczęciach i tablicy urzędowej.
 • 2

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, w szczególności:
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły uprawniającego do wykonywania zawodu z tytułem robotnika wykwalifikowanego;
 • Umożliwia absolwentom podjęcie dalszego kształcenia w szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów;
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości finansowych szkoły.
 1. Szkoła określa zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 

 • 3

Organy szkoły

Organami  szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;

 

 

 

 • 4

Dyrektor szkoły

 1. Osoba prowadząca pełni jednocześnie funkcję dyrektora lub powołuje dyrektora szkoły spełniającego wymagania określone w ustawie.
 2. Zadania i uprawnienia Dyrektora szkoły:
 • Dyrektor szkoły:
 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN i wytycznymi Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w tym ustępie w wypadku ich niezgodności z przepisami prawa. W takim wypadku mają zastosowanie stosowne przepisy ustawy o systemie oświaty,
 5. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
 6. Przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,
 7. Przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej raz w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  o działalności szkoły,
 • Dyrektor jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami decyduje w sprawach ich zatrudniania i zwalniania,
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

 

 • 5

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Organizację pracy Rady Pedagogicznej i tryb podejmowania przez nią uchwał określa odrębny uchwalony przez nią regulamin.
 3. Rada Pedagogiczna ma prawo do zajęcia stanowiska w każdej sprawie, istotnej dla szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna Szkoły w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną Szkoły
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • Przyjmowanie w drodze uchwały wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • Dokonywanie okresowej i rocznej analizy oraz oceny stanu nauczania, wychowania i opieki oraz warunków organizacyjnych i materialnych pracy szkoły, formułowanie wniosków do dalszej pracy;
 • Zatwierdzanie planu pracy szkoły;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 • Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów.
 1. Zadania Przewodniczącego Rady Pedagogicznej:
 • Koordynowanie realizacji zadań Rady;
 • Dbanie o autorytet Rady oraz ochrona praw i godności nauczyciela;
 • Zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz trybem i formami ich realizacji;
 • Analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady;
 • Tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków  Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
 1. Obowiązki członków Rady Pedagogicznej:
 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach  Rady;
 • Przestrzeganie postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora szkoły;
 • Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej nawet w wypadku zgłoszenia do nich zastrzeżeń;
 • Składanie przed Radą  sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
 • Ścisłe przestrzeganie tajemnicy obrad w zakresie poruszanych spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 6

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybierają swoich przedstawicieli do rady samorządu uczniowskiego.
 2. Rada samorządu uczniowskiego uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 3. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
 4. Powstanie samorządu uczniowskiego i rady samorządu uczniowskiego pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na wniosek co najmniej 1/3 ogółu uczniów.
 5. Samorząd uczniowski ma prawo do:

1) opiniowania decyzji dyrektora szkoły dotyczącej skreślenia z listy uczniów,

2) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

3) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z potrzebami uczniów.

 

§ 7

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, które są kolegialnymi organami szkoły.
 2. Każdy z organów ma prawo do:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji,

2) występowania z wnioskami do innego organu w szkole,

3) wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych planowanych działaniach lub decyzjach,

4) wspólnego rozwiązywania problemów i rozwiązywania sporów.

 1. Wszelkie sytuacje konfliktowe oraz spory między organami szkoły powinny być rozwiązywane wewnątrz szkoły w trybie koncyliacyjnym.
 2. Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych:

1) Spory i sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły,

2) Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, między uczniami różnych klas, oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do dyrektora,

3) Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.

 1. Decyzja rozstrzygająca spór powinna być umotywowana, obiektywna i zgodna z przepisami prawa i statutem szkoły.

 

§ 8

Organizacja szkoły

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację roku szkolnego, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie planów nauczania.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, a zwłaszcza:
 • Równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;
 • Różnorodności zajęć w każdym dniu.
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 26.
 3. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zgodnie z kodeksem pracy.
 4. Poszczególne oddziały mogą być dzielone na grupy.
 5. Listę przedmiotów, które mogą być dzielone na grupy określa dyrektor szkoły.
 6. Uczniami są wyłącznie pracownicy młodociani odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę.
 7. Wymiar czasu pracy młodocianego pracownika określa Kodeks Pracy.
 8. Warunki przyjęcia uczniów do szkoły:
  • W latach 2017/2018, 2018/2019 ukończone gimnazjum, wiek od 16 do 18 lat a od roku szkolnego 2019/2020 ukończona szkoła podstawowa, wiek od 15 do 18 lat
  • Złożenie kompletu następujących dokumentów:
 9. Podanie o przyjęcie do szkoły
 10. Świadectwo ukończenia szkoły
 11. Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego w latach 2017-2019
 12. 2 zdjęcia
 13. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
 14. Nauka w szkole jest bezpłatna
 15. Uczniami są wyłącznie pracownicy młodociani odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy na podstawie umowy;
 16. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu.

 

 • 9

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 1. Zadania nauczycieli:
 • Realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki na lekcjach i zajęciach w powierzonych klasach i zespołach;
 • Doskonalenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do organów szkoły;
 • Wspieranie swoją postawą i działaniem pedagogicznym rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;
 • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
 • Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby;
 • Bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie i ocenianie wszystkich uczniów;
 • Informowanie rodziców oraz wychowawcy klasy i Dyrektora, a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
 • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę i przez instytucje ją wspomagające, w celu podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przydzielonych zajęć.
 1. Nauczyciel posiada uprawnienia do:
 • Decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
 • Decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej swoich uczniów;
 • Zgłaszania opinii o zachowaniu swoich uczniów, które mogą być uwzględniane przy wystawianiu oceny z zachowania;
 • Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich uczniów.
 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za:
 • Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych swojego przedmiotu oraz klas i zespołów stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa;
 • Stan warsztatu pracy oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych, sprzętu i urządzeń;
 • Skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie przydzielonych mu dyżurów;
 • Przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub pożaru.
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą oddziału.
 3. Zadania nauczyciela wychowawcy oddziału:
 • Planowanie i organizacja procesu wychowania w zespole a w szczególności:
 1. tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,
 2. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,
 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów tworzenie klimatu do samowychowania i samorządności;
 • Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce;
 • Ścisłe współdziałanie z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, służenie doradztwem;
 • Współdziałanie z instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne);
 1. Zakres zadań sekretarza szkoły i sprzątaczki zawarty jest w oddzielnym dokumencie: przydział obowiązków.
 • 10

Uczniowie szkoły

 1. Do szkoły mogą zostać przyjęci absolwenci gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 absolwenci szkoły podstawowej
 2. Uczeń może powtarzać klasę ze względu na trudności dydaktyczne jeden raz w cyklu kształcenia.
 3. Uczeń ma prawo do:
 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 • Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 • Zapoznania się z programem nauczania, to jest poznania jego treści, celów oraz stawianych wymagań i kryteriów oceniania;
 • Korzystania z poradnictwa pedagogicznego;
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • Uzyskania od uczącego danego przedmiotu dodatkowych wyjaśnień i ustalenia dodatkowego terminu sprawdzenia wiadomości, w przypadku trudności w nauce spowodowanych w szczególności chorobą, kłopotami domowymi itp.;
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu według sposobów kontroli poziomu wiedzy ustalonych zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych;
 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole zgodnie z regulaminem określonym przez Samorząd Uczniowski;
 • Uczestnictwa w imprezach rozrywkowych dostosowanych do wieku w przeznaczonym na rozrywkę kulturalną czasie;
 • Przebywania na terenie szkoły w oczekiwaniu na lekcje i po lekcjach (w szczególności uczniowie dojeżdżający) pod warunkiem, że swoim zachowaniem nie przeszkadza w odbywających się zajęciach;
 • Wykorzystywania przerw międzylekcyjnych na wypoczynek.
 1. Do obowiązków ucznia należy:
 • Systematyczne i aktywne uczestnictwo we wszystkich obowiązkowych zajęciach szkolnych, punktualne przychodzenie do szkoły wg planu lekcji;
 • Nie opuszczanie zajęć bez zwolnienia się u nauczyciela przedmiotu i wychowawcy oddziału;
 • Rzetelna praca nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
 • Usprawiedliwianie każdorazowej nieobecności w szkole (forma i termin usprawiedliwienia według uzgodnienia rodziców z wychowawcą klasy);
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności w postępowaniu i języku;
 • Troska o sprzęt i pomoce naukowe, o estetykę i czystość pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół szkoły;
 • Niezwłoczne powiadomienie nauczyciela, Dyrektora lub innych pracowników szkoły w razie stwierdzenia zniszczenia sprzętu, pomocy naukowych, awarii instalacji itp.;
 • Pokrycie w ustalonym terminie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu lub pomocy naukowych w przypadku umyślnego ich zniszczenia bądź uszkodzenia czy też dewastacji pomieszczeń;
 • Okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad grzeczności i dobrego wychowania;
 • Posiadanie ważnej legitymacji szkolnej;
 • Postępowanie zgodnie z zasadami kultury i etyki w relacjach koleżeńskich;
 • Troska o zdrowie własne i kolegów poprzez natychmiastowe zgłaszanie każdego nagłego zachorowania, skaleczenia, bądź innego wypadku uczącemu nauczycielowi lub wychowawcy oddziału, jak również zwalczanie szkodliwych nałogów;
 • Przestrzeganie ogólnie obowiązujących obyczajów i zasad estetyki związanych z ubiorem, prezencją i fryzurą;
 • Sprawowanie osobistego dozoru nad swoimi rzeczami, za rzeczy ucznia pozostawione bez dozoru szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej;
 • Przebywanie na terenie obiektu szkolnego w czasie przerw międzylekcyjnych;
 • Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę akademiach i uroczystościach.
 1. Ponadto uczniowie, w przypadku braku uzyskania odrębnego zezwolenia dyrektora szkoły są, zobowiązani do przestrzegania na terenie szkoły zakazu:
 • Używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;
 • Filmowania, fotografowania, nagrywania osób i zajęć szkolnych;
 • Wprowadzania na teren szkoły osób nieuprawnionych.
 1. Nagrodami przyznawanymi za rzetelną pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia i wzorową frekwencję są:
 • Wyróżnienie przez wychowawcę oddziału;
 • Wyróżnienie przez Dyrektora szkoły;
 • Indywidualne nagrody rzeczowe;
 • List gratulacyjny dla rodziców.
 • Stypendium dla uczniów, którzy uzyskują średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku;
 1. Karami za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły są:
 • Pouczenie ustne przez nauczyciela świadka wykroczenia z możliwością dokonania wpisu do dziennika;
 • Upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy, któremu zgłoszono wykroczenie, wraz z wpisem uwagi do dziennika;
 • Ostrzeżenie przez wychowawcę oddziału, wraz z wezwaniem do szkoły rodziców i poinformowaniem ich o postępowaniu ucznia oraz o dalszych konsekwencjach;
 • Nagana od Dyrektora szkoły wobec klasy w obecności wychowawcy oddziału, w razie powtarzających się wykroczeń;
 • Skreślenie z listy uczniów;
 • Kary wymienione w pkt. 2 – 5 niniejszego ustępu zostają odnotowane w dokumentacji szkolnej ucznia.
 1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić z powodu:
  • Dyscyplinarnego zwolnienia z praktycznej nauki zawodu;
  • Zwolnienia z praktycznej nauki zawodu i nie podjęcia jej w innym zakładzie w terminie jednego miesiąca;
  • Udowodnionego picia alkoholu, używania lub rozprowadzania narkotyków;
  • Wysokiej, nieusprawiedliwionej absencji (co najmniej 50% godzin lekcyjnych w semestrze), występującej mimo udzielonego uczniowi i rodzicom przez wychowawcę ostrzeżenia o grożących konsekwencjach;
  • Rażącego wybryku chuligańskiego, (np. znęcania się fizycznego lub psychicznego nad koleżankami i kolegami, wymuszania pieniędzy, udowodnionej kradzieży).
 2. Decyzję administracyjną o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego.
 3. Uczeń lub jego rodzice bądź opiekunowie, mają prawo odwołać się od wymierzonej kary odpowiednio do Dyrektora szkoły lub Małopolskiego Kuratora Oświaty w formie pisemnej. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzenia odwołania i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pisma.
 4. Uczeń skreślony z listy uczniów nie może być ponownie przyjęty do szkoły.

 

 • 11

Szczegółowe warunki i sposób oceniania

wewnątrzszkolnego uczniów.

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania ich osiągnięć;
 2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ocen klasyfikacyjnych i zachowania ustalonych niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;
 3. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców;
 4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne i kontrolne są udostępniane uczniom do wglądu na zajęciach lekcyjnych, a rodzicom na ich własną prośbę;
 5. Oceny bieżące wpisywane są do dziennika wg uznania nauczyciela cyfrowo lub słownie. Na półrocze i koniec roku szkolnego słownie. Z zajęć edukacyjnych obowiązuje skala: 1,  2, 3, 4, 5, 6 .
 6. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego bierze się w szczególności pod uwagę uczestnictwo ucznia na lekcjach, jak również wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się i obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 7. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony tej opinii. Wówczas w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów wystawiają nauczyciele prowadzący zajęcia, a oceny zachowania wychowawcy oddziałów i są to oceny ostateczne.
 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania, a ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 10. Ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu wystawia instruktor praktycznej nauki zawodu.
 11. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się 2 razy w roku, na I półrocze i na koniec roku szkolnego.
 12. O ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń jest poinformowany w formie ustnej przez nauczyciela przedmiotu na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, natomiast o ocenach rocznych na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. Taki tryb powiadamiania dotyczy ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów, zachowania i zajęć praktycznych.
 13. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym wychowawca oddziału informuje na piśmie rodziców uczniów niepełnoletnich o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z informacją i podpisania jej. Uczniowie pełnoletni informacje podpisują osobiście.
 14. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub ze wszystkich przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 15. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
 16. Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia kontynuowanie nauki.
 17. Egzamin klasyfikacyjny:
  • Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
  • Na koniec roku szkolnego uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny z poszczególnych zajęć, a na zajęciach praktycznych – pracodawca organizuje dodatkowe zajęcia w celu uzupełnienia programowego materiału i ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej;
  • Egzaminy klasyfikacyjne mają formę pisemną i ustną ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki i zajęć praktycznych. Z tych przedmiotów egzamin ma formę zadań praktycznych;
  • Termin i skład komisji egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor do końca roku szkolnego. Egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności dyrektora i drugiego nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć dydaktycznych;
  • Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocena ustalona przez komisję, zwięzła informacja o wypowiedziach ustnych ucznia. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia;
  • Egzamin klasyfikacyjny może być wyznaczony przez dyrektora szkoły w innym terminie, gdy nieobecność ucznia na tymże egzaminie była spowodowana chorobą i jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim;
  • Uczeń może zdawać w jednym dniu ustny i pisemny egzamin klasyfikacyjny tylko z dwóch przedmiotów;
  • Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 18. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 2 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 • W przypadku stwierdzenia, że oceny zostały wystawione niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu, ocena ustalona przez komisję, zwięzła informacja o wypowiedziach ustnych ucznia oraz dołącza się pisemną pracę ucznia;
 • W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
 • W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samorządu klasowego uczniów;
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (choroba, wypadki losowe) nie przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w ust. 1) w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Promowanie uczniów:
  • Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w klasyfikacji rocznej otrzymuje z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej oceny dopuszczające;
  • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
  • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy:
 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem informatyki wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z których egzamin ma formę zadań praktycznych;
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły;
 • W skład komisji egzaminu poprawkowego wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji;
 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne;
 • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania, wynik egzaminu. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września;
 • Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Może powtarzać klasę, jeśli złoży podanie do dyrektora szkoły, a dyrektor pozytywnie go zaopiniuje;
 • Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są kontynuowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

Wymagania,

stopień

  Elementy treści nauczania Ogólne kryteria stopni Uwagi

 

(dopuszczający)

Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (dziedziny edukacji). Potrzebne w życiu. Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych. Uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

 

 

(dostateczny)

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu. Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego. Często powtarzające się w programie nauczania, dające wykorzystać się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej na danym etapie nauki. Uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności. Uczeń posiadł główne treści i najważniejsze elementy podstaw programowych.

(dobry)

Istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy i treści zaliczone do wymagań podstawowych. Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu, wymagające stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych znanych np. z lekcji lub podręcznika. Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określone programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w postawie programowej. Uczeń stosuje wiadomości rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych a ich opanowanie jest uzależnione od opanowania podstaw programowych.

 

 

 

 

 

(bardzo dobry)

Złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów. Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym. Pełne opanowanie treści programu nauczania. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie. Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

 

 

Mogą wykraczać poza program nauczania.

  (celujący)

Ważne do opanowania wymagające samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań i stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia. Uczeń posiada wiedzę szczegółową, samodzielnie                  i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

 

 

 1. Formy kontroli postępów uczniów w nauce:
  • Kontrola ustna tj. pytania zadawane uczniom przez nauczyciela w czasie lekcji wprowadzających i powtórzeniowych,
  • Wykonywanie zadań lub ćwiczeń ustnie lub pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń,
  • Zadania klasowe,
  • Sprawdziany lub testy osiągnięć szkolnych,
  • Obserwacja uczniów w czasie lekcji,
  • Ocenianie prac uczniów,
  • Analiza notatek sporządzanych przez uczniów w zeszytach przedmiotowych,
  • Prace pisemne i lekcje powtórzeniowe obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne winny być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; termin tego typu zajęć powinien być wpisany do dziennika lekcyjnego,
  • W tygodniu dopuszcza się przeprowadzenie dwóch sprawdzianów,
  • W dniu, w którym w dzienniku lekcyjnym wpisane są prace pisemne lub lekcje powtórzeniowe nie należy organizować żadnych innych sprawdzianów pisemnych,
  • Prace pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu trzech ostatnich jednostek lekcyjnych nie muszą być zapowiedziane; takich sprawdzianów może być tylko pięć w ciągu tygodnia i najwyżej dwa w ciągu dnia; prace te muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym,
  • Wszystkie prace powinny być ocenione i poprawione w terminie 14 dni,
  • Terminu tego nie stosuje się do zadań klasowych z języka polskiego i matematyki, który w tym wypadku może wynosić 21 dni; W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego okresu o 7 dni,
  • Warunki i możliwości poprawiania oceny ustalą poszczególni nauczyciele,
  • W klasach pierwszych nie powinno stawiać się ocen niedostatecznych do 30 września.
 2. Oceny zachowania
  • Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: stopnie z przedmiotów nauczania,.
  • Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
  • Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole wystawiono po raz drugi naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
23.    Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • Dbałość o honor i tradycję szkoły;
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • Okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Kryteria ocen zachowania:

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach szkolnych, jest obowiązkowy, w miarę możliwości intelektualnych poszerza swoją wiedzę;
 2. Dobrowolnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, uroczystościach organizowanych przez szkołę;
 3. Aktywnie i odpowiedzialnie współorganizuje prace społeczne na terenie szkoły;
 4. Reprezentuje wysoką kulturę osobistą, jest taktowny w stosunku do dorosłych i kolegów/ koleżanek, skutecznie reaguje na niewłaściwe zachowanie innych,
 5. Dba o kulturę języka (swojego, koleżanek i kolegów);
 6. Przestrzega przepisów i zarządzeń oraz zasad bezpieczeństwa; szybko i skutecznie reaguje na przejawy nietolerancji, agresji, zagrożenia;
 7. Dba o utrzymanie czystości w szkole, chroni środowisko naturalne przed dewastację, stara się zapobiegać dręczeniu zwierząt;
 8. Jest wzorem do naśladowania i jego postępowanie przynosi zaszczyt rodzicom i szkole;

2) Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 1. Nie opuszcza i nie spóźnia się na lekcje i zajęcia pozalekcyjne bez usprawiedliwienia;
 2. Bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; systematycznie przygotowuje się do zajęć;
 3. Prezentuje wysoką kulturę osobistą, jest taktowny w stosunku do dorosłych, koleżanek i kolegów;
 4. Dba o kulturę języka;
 5. Przestrzega przepisów, zarządzeń i zasad bezpieczeństwa;
 6. Dba o czystość, ład i porządek w klasie i szkole;
 7. Aktywnie włącza się do prac społecznych w szkole i poza szkołą;

3) Na ocenę dobrą zasługuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie spóźnia się;
 2. Przygotowuje się do lekcji, czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych;
 3. Wykonuje powierzone mu prace na rzecz szkoły;
 4. W miarę swoich możliwości zapobiega agresji słownej i fizycznej, nie stwarza sytuacji wywołujących zachowania agresywne;
 5. Jest taktowny w stosunku dla innych, dba o kulturę języka;
 6. Dba o czystość w szkole, szanuje sprzęt szkolny;

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i z reguły nie spóźnia się;
 2. z reguły przygotowuje się do lekcji, uczestniczy w zajęciach szkolnych;
 3. wykonuje powierzone mu prace na rzecz klasy i szkoły;
 4. jest taktowny w stosunku dla innych, nie używa wulgaryzmów;
 5. w zasadzie przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i zarządzeń;
 6. nie stosuje przemocy (w żadnej postaci);
 7. dba o czystość w szkole, nie niszczy sprzętów szkolnych;

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. niesystematycznie uczęszcza na lekcje, spóźnia się, nie usprawiedliwia swoich nieobecności;
 2. niechętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych; do lekcji często jest nieprzygotowany lub przygotowany częściowo i niestarannie;
 3. niechętnie bierze udział w pracach społecznych, przeszkadza innym w działaniu na rzecz klasy i szkoły;
 4. w sposób arogancki i wulgarny odnosi się do osób starszych, koleżanek i kolegów w szkole i poza nią;
 5. w odniesieniu do koleżanek i kolegów jest agresywny, stwarza zagrożenie dla innych i siebie;
 6. nie przestrzega przepisów obowiązujących w szkole;
 7. nie dba o porządek w szkole i środowisku;
 8. niszczy sprzęt szkolny;
 9. ulega nałogom;

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. wagaruje i zachęca innych do opuszczania zajęć;
 2. zachowuje się wulgarnie i arogancko w stosunku do innych, lekceważy wszelkie zasady współżycia w społeczności szkolnej;
 3. w kontaktach z kolegami stosuje agresję słowną, fizyczną, świadomie dręczy zwierzęta, niszczy przyrodę;
 4. wchodzi w konflikty z prawem (za kradzieże, bójki, rozboje, wandalizm);
 5. ulega nałogom i wciąga w nie innych.
  1. Sposoby informowania rodziców o efektach pracy uczniów.
 • Rodzice będą na bieżąco informowani o osiągnięciach szkolnych swoich dzieci poprzez zebranie klasowe i rozmowy indywidualne z nauczycielami.
 • Wychowawca oddziału powiadamia rodziców o postępach uczniów w nauce przynajmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. Są to następujące terminy:
 1. wywiadówka śródsemestralna do końca listopada,
 2. wywiadówka na koniec I semestru,
 3. wywiadówka śródsemestralna do końca kwietnia.

 

 • 12

Organizacja praktycznej nauki zawodu

 

 1. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na zasadzie umowy o pracę zawartej między pracodawcą, a młodocianym pracownikiem.
 2. Powyższe umowy zawierane są w ramach współpracy szkoły z OHP w Gorlicach.
 3. Młodociany pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie.
 4. Zajęcia praktyczne nadzorowane są przez dyrektora szkoły 2 razy w roku.

 

 • 13

Organizacja zajęć edukacyjnych

1.Wszystkie zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole.

 1. Organizowane są według ramowego planu nauczania i zgodnie z nową podstawą programową.

 

 

 

 

 

 • 14

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 1. Przekazywanie wiedzy o zawodach podczas realizacji treści programowych na lekcjach z różnych przedmiotów.

 

 1. Prowadzenie zajęć o tematyce zawodoznawczej na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

 1. Rozmowy z uczniami – poznanie ich zainteresowań i potrzeb w zakresie orientacji zawodowej.

 

 1. Indywidualne badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

 

 1. Spotkania informacyjne dotyczące wyboru kierunków dalszego kształcenia

 

 1. Projekcje filmów prezentujących świat zawodów.

 

 1. Wycieczki do szkół, lokalnych zakładów pracy, instytucji.

 

 1. Konsultacje i porady psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego

 

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie pomocy uczniom mającym trudności w podjęciu decyzji zawodowej oraz uczniom z problemami

zdrowotnymi.

 

 1. Rozwijanie zainteresowań w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

 

 1. Współpraca z rodzicami uczniów-zajęcia psychoedukacyjne – włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjnych, indywidualne porady, konsultacje dla rodziców uczniów mających problemy decyzyjne, zdrowotne, intelektualne, emocjonalne.

 

 

 

 • 15

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

1.Obszary działania:

 • środowisko szkolne:
 1. a) organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce
 2. b) udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • środowisko pozaszkolne:
 1. a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach
 2. b) współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gorlicach i Sękowej
 3. c) stała współpraca poprzez Koło Historyczne na rzecz Związku Sybiraków w Gorlicach

 

 1. Realizowane zadania:

1)  przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych,

2)  umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy,

3)  poznanie obszarów pomocy,

4)  poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariatu,

5)  zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,

6)  wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu

7)  zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły,

8)  zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy,

9)  lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu,

10)  lekcje religii poświęcone miłości bliźniego,

11)  pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią,

12)  monitorowanie działalności wolontariuszy,

 

 • 16

Formy opieki i pomocy uczniom wymagającym

dodatkowego wsparcia z przyczyn rozwojowych,

 rodzinnych lub losowych

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły.
 3. Stworzenie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form wypoczynku rekreacyjno – turystycznego.
 4. Organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 5. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko uczniów ale także rodziców.
 6. Przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia.
 7. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 8. Organizowanie zajęć rewalidacyjno wychowawczych.
 • 17

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

1)  Sporządzanie opinii załączanych do wniosków rodziców dotyczących przeprowadzenia

badań pod kątem niepowodzeń w nauce, problemów wychowawczych i nauczania

indywidualnego,

 

2)  Mobilizowanie rodziców do indywidualnego korzystania z porad poradni w

określonych przypadkach,

 

3) Organizowanie spotkań pracowników poradni z nauczycielami, rodzicami i uczniami

pod kątem niwelowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

4) Uwzględnianie zaleceń o dostosowaniu wymogów edukacyjnych do możliwości

rozwojowych dziecka,

 

5) Uwzględnianie form dostosowania warunków egzaminów do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z aktualnymi, odrębnymi,

określającymi je przepisami,

 

6) Uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego

nauczania.

 • 18

Organizacja i formy współpracy szkoły z rodzicamiü

1)  Wywiadówki organizowane 4 razy w roku.

 

2)  Spotkania poświęconych pedagogizacji rodziców.

 

3)  Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców.

 

4)  Konsultacje indywidualne z rodzicami

 

5)  Kontakty korespondencyjne

 

6)  Rozmowy telefoniczne

 

 • 19

Współdziałanie z stowarzyszeniami i organizacjami zakresie działalności innowacyjnej

 1. Szkoła umożliwia realizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 20

Źródła finansowania

 1. Źródłami finansowania szkoły są dotacje z budżetu Państwa.

 

 

 

 

 • 21

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej stosowną uchwałą.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

2)  Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.

 1. Statut obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.

 

 

Osoba Prowadząca Szkołę

 

STATUT

 

Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

w Gorlicach

 

 

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa szkoły: Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gorlicach
 2. Siedziba szkoły: ul.Kościuszki 30  38-300 Gorlice.
 3. Szkoła jest prowadzona systemem dziennym.
 4. Kierunki kształcenia: sprzedawca 522301, kucharz 512001, cukiernik 751201,

piekarz 751204, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205, fryzjer 514101.

 1. Cykl kształcenia trwa 3 lata .
 2. Osoba prowadząca szkołę: Marianna Renkiewicz – Bemben
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na wszystkich pieczęciach i tablicy urzędowej.
 • 2

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, w szczególności:
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły uprawniającego do wykonywania zawodu z tytułem robotnika wykwalifikowanego;
 • Umożliwia absolwentom podjęcie dalszego kształcenia w szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku uczniów;
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości finansowych szkoły.
 1. Szkoła określa zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 

 • 3

Organy szkoły

Organami  szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;

 

 

 

 • 4

Dyrektor szkoły

 1. Osoba prowadząca pełni jednocześnie funkcję dyrektora lub powołuje dyrektora szkoły spełniającego wymagania określone w ustawie.
 2. Zadania i uprawnienia Dyrektora szkoły:
 • Dyrektor szkoły:
 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN i wytycznymi Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w tym ustępie w wypadku ich niezgodności z przepisami prawa. W takim wypadku mają zastosowanie stosowne przepisy ustawy o systemie oświaty,
 5. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
 6. Przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,
 7. Przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej raz w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  o działalności szkoły,
 • Dyrektor jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami decyduje w sprawach ich zatrudniania i zwalniania,
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

 

 • 5

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Organizację pracy Rady Pedagogicznej i tryb podejmowania przez nią uchwał określa odrębny uchwalony przez nią regulamin.
 3. Rada Pedagogiczna ma prawo do zajęcia stanowiska w każdej sprawie, istotnej dla szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna Szkoły w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną Szkoły
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • Przyjmowanie w drodze uchwały wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • Dokonywanie okresowej i rocznej analizy oraz oceny stanu nauczania, wychowania i opieki oraz warunków organizacyjnych i materialnych pracy szkoły, formułowanie wniosków do dalszej pracy;
 • Zatwierdzanie planu pracy szkoły;
 • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 • Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów.
 1. Zadania Przewodniczącego Rady Pedagogicznej:
 • Koordynowanie realizacji zadań Rady;
 • Dbanie o autorytet Rady oraz ochrona praw i godności nauczyciela;
 • Zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz trybem i formami ich realizacji;
 • Analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady;
 • Tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków  Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
 1. Obowiązki członków Rady Pedagogicznej:
 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach  Rady;
 • Przestrzeganie postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora szkoły;
 • Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej nawet w wypadku zgłoszenia do nich zastrzeżeń;
 • Składanie przed Radą  sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
 • Ścisłe przestrzeganie tajemnicy obrad w zakresie poruszanych spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 6

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybierają swoich przedstawicieli do rady samorządu uczniowskiego.
 2. Rada samorządu uczniowskiego uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 3. Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
 4. Powstanie samorządu uczniowskiego i rady samorządu uczniowskiego pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na wniosek co najmniej 1/3 ogółu uczniów.
 5. Samorząd uczniowski ma prawo do:

1) opiniowania decyzji dyrektora szkoły dotyczącej skreślenia z listy uczniów,

2) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

3) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z potrzebami uczniów.

 

§ 7

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, które są kolegialnymi organami szkoły.
 2. Każdy z organów ma prawo do:

1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji,

2) występowania z wnioskami do innego organu w szkole,

3) wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych planowanych działaniach lub decyzjach,

4) wspólnego rozwiązywania problemów i rozwiązywania sporów.

 1. Wszelkie sytuacje konfliktowe oraz spory między organami szkoły powinny być rozwiązywane wewnątrz szkoły w trybie koncyliacyjnym.
 2. Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sporów i sytuacji konfliktowych:

1) Spory i sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły,

2) Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, między uczniami różnych klas, oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do dyrektora,

3) Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.

 1. Decyzja rozstrzygająca spór powinna być umotywowana, obiektywna i zgodna z przepisami prawa i statutem szkoły.

 

§ 8

Organizacja szkoły

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację roku szkolnego, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie planów nauczania.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, a zwłaszcza:
 • Równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia;
 • Różnorodności zajęć w każdym dniu.
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 26.
 3. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zgodnie z kodeksem pracy.
 4. Poszczególne oddziały mogą być dzielone na grupy.
 5. Listę przedmiotów, które mogą być dzielone na grupy określa dyrektor szkoły.
 6. Uczniami są wyłącznie pracownicy młodociani odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę.
 7. Wymiar czasu pracy młodocianego pracownika określa Kodeks Pracy.
 8. Warunki przyjęcia uczniów do szkoły:
  • W latach 2017/2018, 2018/2019 ukończone gimnazjum, wiek od 16 do 18 lat a od roku szkolnego 2019/2020 ukończona szkoła podstawowa, wiek od 15 do 18 lat
  • Złożenie kompletu następujących dokumentów:
 9. Podanie o przyjęcie do szkoły
 10. Świadectwo ukończenia szkoły
 11. Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego w latach 2017-2019
 12. 2 zdjęcia
 13. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
 14. Nauka w szkole jest bezpłatna
 15. Uczniami są wyłącznie pracownicy młodociani odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy na podstawie umowy;
 16. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu.

 

 • 9

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 1. Zadania nauczycieli:
 • Realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki na lekcjach i zajęciach w powierzonych klasach i zespołach;
 • Doskonalenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do organów szkoły;
 • Wspieranie swoją postawą i działaniem pedagogicznym rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań;
 • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
 • Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby;
 • Bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie i ocenianie wszystkich uczniów;
 • Informowanie rodziców oraz wychowawcy klasy i Dyrektora, a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
 • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę i przez instytucje ją wspomagające, w celu podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przydzielonych zajęć.
 1. Nauczyciel posiada uprawnienia do:
 • Decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
 • Decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej swoich uczniów;
 • Zgłaszania opinii o zachowaniu swoich uczniów, które mogą być uwzględniane przy wystawianiu oceny z zachowania;
 • Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich uczniów.
 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za:
 • Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych swojego przedmiotu oraz klas i zespołów stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa;
 • Stan warsztatu pracy oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych, sprzętu i urządzeń;
 • Skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie przydzielonych mu dyżurów;
 • Przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub pożaru.
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą oddziału.
 3. Zadania nauczyciela wychowawcy oddziału:
 • Planowanie i organizacja procesu wychowania w zespole a w szczególności:
 1. tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie,
 2. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,
 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów tworzenie klimatu do samowychowania i samorządności;
 • Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce;
 • Ścisłe współdziałanie z rodzicami wychowanków, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, służenie doradztwem;
 • Współdziałanie z instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
 • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne);
 1. Zakres zadań sekretarza szkoły i sprzątaczki zawarty jest w oddzielnym dokumencie: przydział obowiązków.
 • 10

Uczniowie szkoły

 1. Do szkoły mogą zostać przyjęci absolwenci gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 absolwenci szkoły podstawowej
 2. Uczeń może powtarzać klasę ze względu na trudności dydaktyczne jeden raz w cyklu kształcenia.
 3. Uczeń ma prawo do:
 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 • Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 • Zapoznania się z programem nauczania, to jest poznania jego treści, celów oraz stawianych wymagań i kryteriów oceniania;
 • Korzystania z poradnictwa pedagogicznego;
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • Uzyskania od uczącego danego przedmiotu dodatkowych wyjaśnień i ustalenia dodatkowego terminu sprawdzenia wiadomości, w przypadku trudności w nauce spowodowanych w szczególności chorobą, kłopotami domowymi itp.;
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu według sposobów kontroli poziomu wiedzy ustalonych zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych;
 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole zgodnie z regulaminem określonym przez Samorząd Uczniowski;
 • Uczestnictwa w imprezach rozrywkowych dostosowanych do wieku w przeznaczonym na rozrywkę kulturalną czasie;
 • Przebywania na terenie szkoły w oczekiwaniu na lekcje i po lekcjach (w szczególności uczniowie dojeżdżający) pod warunkiem, że swoim zachowaniem nie przeszkadza w odbywających się zajęciach;
 • Wykorzystywania przerw międzylekcyjnych na wypoczynek.
 1. Do obowiązków ucznia należy:
 • Systematyczne i aktywne uczestnictwo we wszystkich obowiązkowych zajęciach szkolnych, punktualne przychodzenie do szkoły wg planu lekcji;
 • Nie opuszczanie zajęć bez zwolnienia się u nauczyciela przedmiotu i wychowawcy oddziału;
 • Rzetelna praca nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
 • Usprawiedliwianie każdorazowej nieobecności w szkole (forma i termin usprawiedliwienia według uzgodnienia rodziców z wychowawcą klasy);
 • Dbanie o piękno mowy ojczystej, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności w postępowaniu i języku;
 • Troska o sprzęt i pomoce naukowe, o estetykę i czystość pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół szkoły;
 • Niezwłoczne powiadomienie nauczyciela, Dyrektora lub innych pracowników szkoły w razie stwierdzenia zniszczenia sprzętu, pomocy naukowych, awarii instalacji itp.;
 • Pokrycie w ustalonym terminie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu lub pomocy naukowych w przypadku umyślnego ich zniszczenia bądź uszkodzenia czy też dewastacji pomieszczeń;
 • Okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad grzeczności i dobrego wychowania;
 • Posiadanie ważnej legitymacji szkolnej;
 • Postępowanie zgodnie z zasadami kultury i etyki w relacjach koleżeńskich;
 • Troska o zdrowie własne i kolegów poprzez natychmiastowe zgłaszanie każdego nagłego zachorowania, skaleczenia, bądź innego wypadku uczącemu nauczycielowi lub wychowawcy oddziału, jak również zwalczanie szkodliwych nałogów;
 • Przestrzeganie ogólnie obowiązujących obyczajów i zasad estetyki związanych z ubiorem, prezencją i fryzurą;
 • Sprawowanie osobistego dozoru nad swoimi rzeczami, za rzeczy ucznia pozostawione bez dozoru szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej;
 • Przebywanie na terenie obiektu szkolnego w czasie przerw międzylekcyjnych;
 • Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę akademiach i uroczystościach.
 1. Ponadto uczniowie, w przypadku braku uzyskania odrębnego zezwolenia dyrektora szkoły są, zobowiązani do przestrzegania na terenie szkoły zakazu:
 • Używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;
 • Filmowania, fotografowania, nagrywania osób i zajęć szkolnych;
 • Wprowadzania na teren szkoły osób nieuprawnionych.
 1. Nagrodami przyznawanymi za rzetelną pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia i wzorową frekwencję są:
 • Wyróżnienie przez wychowawcę oddziału;
 • Wyróżnienie przez Dyrektora szkoły;
 • Indywidualne nagrody rzeczowe;
 • List gratulacyjny dla rodziców.
 • Stypendium dla uczniów, którzy uzyskują średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku;
 1. Karami za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły są:
 • Pouczenie ustne przez nauczyciela świadka wykroczenia z możliwością dokonania wpisu do dziennika;
 • Upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy, któremu zgłoszono wykroczenie, wraz z wpisem uwagi do dziennika;
 • Ostrzeżenie przez wychowawcę oddziału, wraz z wezwaniem do szkoły rodziców i poinformowaniem ich o postępowaniu ucznia oraz o dalszych konsekwencjach;
 • Nagana od Dyrektora szkoły wobec klasy w obecności wychowawcy oddziału, w razie powtarzających się wykroczeń;
 • Skreślenie z listy uczniów;
 • Kary wymienione w pkt. 2 – 5 niniejszego ustępu zostają odnotowane w dokumentacji szkolnej ucznia.
 1. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić z powodu:
  • Dyscyplinarnego zwolnienia z praktycznej nauki zawodu;
  • Zwolnienia z praktycznej nauki zawodu i nie podjęcia jej w innym zakładzie w terminie jednego miesiąca;
  • Udowodnionego picia alkoholu, używania lub rozprowadzania narkotyków;
  • Wysokiej, nieusprawiedliwionej absencji (co najmniej 50% godzin lekcyjnych w semestrze), występującej mimo udzielonego uczniowi i rodzicom przez wychowawcę ostrzeżenia o grożących konsekwencjach;
  • Rażącego wybryku chuligańskiego, (np. znęcania się fizycznego lub psychicznego nad koleżankami i kolegami, wymuszania pieniędzy, udowodnionej kradzieży).
 2. Decyzję administracyjną o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego.
 3. Uczeń lub jego rodzice bądź opiekunowie, mają prawo odwołać się od wymierzonej kary odpowiednio do Dyrektora szkoły lub Małopolskiego Kuratora Oświaty w formie pisemnej. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzenia odwołania i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wpłynięcia pisma.
 4. Uczeń skreślony z listy uczniów nie może być ponownie przyjęty do szkoły.

 

 • 11

Szczegółowe warunki i sposób oceniania

wewnątrzszkolnego uczniów.

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania ich osiągnięć;
 2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ocen klasyfikacyjnych i zachowania ustalonych niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;
 3. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców;
 4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne i kontrolne są udostępniane uczniom do wglądu na zajęciach lekcyjnych, a rodzicom na ich własną prośbę;
 5. Oceny bieżące wpisywane są do dziennika wg uznania nauczyciela cyfrowo lub słownie. Na półrocze i koniec roku szkolnego słownie. Z zajęć edukacyjnych obowiązuje skala: 1,  2, 3, 4, 5, 6 .
 6. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego bierze się w szczególności pod uwagę uczestnictwo ucznia na lekcjach, jak również wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się i obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 7. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony tej opinii. Wówczas w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów wystawiają nauczyciele prowadzący zajęcia, a oceny zachowania wychowawcy oddziałów i są to oceny ostateczne.
 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania, a ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
 10. Ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki zawodu wystawia instruktor praktycznej nauki zawodu.
 11. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się 2 razy w roku, na I półrocze i na koniec roku szkolnego.
 12. O ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń jest poinformowany w formie ustnej przez nauczyciela przedmiotu na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, natomiast o ocenach rocznych na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. Taki tryb powiadamiania dotyczy ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów, zachowania i zajęć praktycznych.
 13. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym wychowawca oddziału informuje na piśmie rodziców uczniów niepełnoletnich o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z informacją i podpisania jej. Uczniowie pełnoletni informacje podpisują osobiście.
 14. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub ze wszystkich przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 15. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
 16. Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia kontynuowanie nauki.
 17. Egzamin klasyfikacyjny:
  • Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
  • Na koniec roku szkolnego uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny z poszczególnych zajęć, a na zajęciach praktycznych – pracodawca organizuje dodatkowe zajęcia w celu uzupełnienia programowego materiału i ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej;
  • Egzaminy klasyfikacyjne mają formę pisemną i ustną ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki i zajęć praktycznych. Z tych przedmiotów egzamin ma formę zadań praktycznych;
  • Termin i skład komisji egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor do końca roku szkolnego. Egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności dyrektora i drugiego nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć dydaktycznych;
  • Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocena ustalona przez komisję, zwięzła informacja o wypowiedziach ustnych ucznia. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia;
  • Egzamin klasyfikacyjny może być wyznaczony przez dyrektora szkoły w innym terminie, gdy nieobecność ucznia na tymże egzaminie była spowodowana chorobą i jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim;
  • Uczeń może zdawać w jednym dniu ustny i pisemny egzamin klasyfikacyjny tylko z dwóch przedmiotów;
  • Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 18. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 2 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 • W przypadku stwierdzenia, że oceny zostały wystawione niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu, ocena ustalona przez komisję, zwięzła informacja o wypowiedziach ustnych ucznia oraz dołącza się pisemną pracę ucznia;
 • W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
 • W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samorządu klasowego uczniów;
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (choroba, wypadki losowe) nie przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w ust. 1) w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Promowanie uczniów:
  • Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w klasyfikacji rocznej otrzymuje z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej oceny dopuszczające;
  • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
  • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy:
 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem informatyki wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z których egzamin ma formę zadań praktycznych;
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły;
 • W skład komisji egzaminu poprawkowego wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –egzaminator, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji;
 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne;
 • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania, wynik egzaminu. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września;
 • Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Może powtarzać klasę, jeśli złoży podanie do dyrektora szkoły, a dyrektor pozytywnie go zaopiniuje;
 • Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są kontynuowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

Wymagania,

stopień

  Elementy treści nauczania Ogólne kryteria stopni Uwagi

 

(dopuszczający)

Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (dziedziny edukacji). Potrzebne w życiu. Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych. Uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

 

 

(dostateczny)

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu. Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego. Często powtarzające się w programie nauczania, dające wykorzystać się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej na danym etapie nauki. Uczeń rozwiązuje typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności. Uczeń posiadł główne treści i najważniejsze elementy podstaw programowych.

(dobry)

Istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy i treści zaliczone do wymagań podstawowych. Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu, wymagające stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych znanych np. z lekcji lub podręcznika. Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określone programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w postawie programowej. Uczeń stosuje wiadomości rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych a ich opanowanie jest uzależnione od opanowania podstaw programowych.

 

 

 

 

 

(bardzo dobry)

Złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów. Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym. Pełne opanowanie treści programu nauczania. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie. Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach.

 

 

Mogą wykraczać poza program nauczania.

  (celujący)

Ważne do opanowania wymagające samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań i stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia. Uczeń posiada wiedzę szczegółową, samodzielnie                  i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

 

 

 1. Formy kontroli postępów uczniów w nauce:
  • Kontrola ustna tj. pytania zadawane uczniom przez nauczyciela w czasie lekcji wprowadzających i powtórzeniowych,
  • Wykonywanie zadań lub ćwiczeń ustnie lub pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń,
  • Zadania klasowe,
  • Sprawdziany lub testy osiągnięć szkolnych,
  • Obserwacja uczniów w czasie lekcji,
  • Ocenianie prac uczniów,
  • Analiza notatek sporządzanych przez uczniów w zeszytach przedmiotowych,
  • Prace pisemne i lekcje powtórzeniowe obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne winny być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; termin tego typu zajęć powinien być wpisany do dziennika lekcyjnego,
  • W tygodniu dopuszcza się przeprowadzenie dwóch sprawdzianów,
  • W dniu, w którym w dzienniku lekcyjnym wpisane są prace pisemne lub lekcje powtórzeniowe nie należy organizować żadnych innych sprawdzianów pisemnych,
  • Prace pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu trzech ostatnich jednostek lekcyjnych nie muszą być zapowiedziane; takich sprawdzianów może być tylko pięć w ciągu tygodnia i najwyżej dwa w ciągu dnia; prace te muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym,
  • Wszystkie prace powinny być ocenione i poprawione w terminie 14 dni,
  • Terminu tego nie stosuje się do zadań klasowych z języka polskiego i matematyki, który w tym wypadku może wynosić 21 dni; W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego okresu o 7 dni,
  • Warunki i możliwości poprawiania oceny ustalą poszczególni nauczyciele,
  • W klasach pierwszych nie powinno stawiać się ocen niedostatecznych do 30 września.
 2. Oceny zachowania
  • Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: stopnie z przedmiotów nauczania,.
  • Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
  • Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole wystawiono po raz drugi naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
23.    Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • Dbałość o honor i tradycję szkoły;
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • Okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Kryteria ocen zachowania:

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach szkolnych, jest obowiązkowy, w miarę możliwości intelektualnych poszerza swoją wiedzę;
 2. Dobrowolnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, uroczystościach organizowanych przez szkołę;
 3. Aktywnie i odpowiedzialnie współorganizuje prace społeczne na terenie szkoły;
 4. Reprezentuje wysoką kulturę osobistą, jest taktowny w stosunku do dorosłych i kolegów/ koleżanek, skutecznie reaguje na niewłaściwe zachowanie innych,
 5. Dba o kulturę języka (swojego, koleżanek i kolegów);
 6. Przestrzega przepisów i zarządzeń oraz zasad bezpieczeństwa; szybko i skutecznie reaguje na przejawy nietolerancji, agresji, zagrożenia;
 7. Dba o utrzymanie czystości w szkole, chroni środowisko naturalne przed dewastację, stara się zapobiegać dręczeniu zwierząt;
 8. Jest wzorem do naśladowania i jego postępowanie przynosi zaszczyt rodzicom i szkole;

2) Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 1. Nie opuszcza i nie spóźnia się na lekcje i zajęcia pozalekcyjne bez usprawiedliwienia;
 2. Bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; systematycznie przygotowuje się do zajęć;
 3. Prezentuje wysoką kulturę osobistą, jest taktowny w stosunku do dorosłych, koleżanek i kolegów;
 4. Dba o kulturę języka;
 5. Przestrzega przepisów, zarządzeń i zasad bezpieczeństwa;
 6. Dba o czystość, ład i porządek w klasie i szkole;
 7. Aktywnie włącza się do prac społecznych w szkole i poza szkołą;

3) Na ocenę dobrą zasługuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie spóźnia się;
 2. Przygotowuje się do lekcji, czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych;
 3. Wykonuje powierzone mu prace na rzecz szkoły;
 4. W miarę swoich możliwości zapobiega agresji słownej i fizycznej, nie stwarza sytuacji wywołujących zachowania agresywne;
 5. Jest taktowny w stosunku dla innych, dba o kulturę języka;
 6. Dba o czystość w szkole, szanuje sprzęt szkolny;

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i z reguły nie spóźnia się;
 2. z reguły przygotowuje się do lekcji, uczestniczy w zajęciach szkolnych;
 3. wykonuje powierzone mu prace na rzecz klasy i szkoły;
 4. jest taktowny w stosunku dla innych, nie używa wulgaryzmów;
 5. w zasadzie przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i zarządzeń;
 6. nie stosuje przemocy (w żadnej postaci);
 7. dba o czystość w szkole, nie niszczy sprzętów szkolnych;

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. niesystematycznie uczęszcza na lekcje, spóźnia się, nie usprawiedliwia swoich nieobecności;
 2. niechętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych; do lekcji często jest nieprzygotowany lub przygotowany częściowo i niestarannie;
 3. niechętnie bierze udział w pracach społecznych, przeszkadza innym w działaniu na rzecz klasy i szkoły;
 4. w sposób arogancki i wulgarny odnosi się do osób starszych, koleżanek i kolegów w szkole i poza nią;
 5. w odniesieniu do koleżanek i kolegów jest agresywny, stwarza zagrożenie dla innych i siebie;
 6. nie przestrzega przepisów obowiązujących w szkole;
 7. nie dba o porządek w szkole i środowisku;
 8. niszczy sprzęt szkolny;
 9. ulega nałogom;

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. wagaruje i zachęca innych do opuszczania zajęć;
 2. zachowuje się wulgarnie i arogancko w stosunku do innych, lekceważy wszelkie zasady współżycia w społeczności szkolnej;
 3. w kontaktach z kolegami stosuje agresję słowną, fizyczną, świadomie dręczy zwierzęta, niszczy przyrodę;
 4. wchodzi w konflikty z prawem (za kradzieże, bójki, rozboje, wandalizm);
 5. ulega nałogom i wciąga w nie innych.
  1. Sposoby informowania rodziców o efektach pracy uczniów.
 • Rodzice będą na bieżąco informowani o osiągnięciach szkolnych swoich dzieci poprzez zebranie klasowe i rozmowy indywidualne z nauczycielami.
 • Wychowawca oddziału powiadamia rodziców o postępach uczniów w nauce przynajmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. Są to następujące terminy:
 1. wywiadówka śródsemestralna do końca listopada,
 2. wywiadówka na koniec I semestru,
 3. wywiadówka śródsemestralna do końca kwietnia.

 

 • 12

Organizacja praktycznej nauki zawodu

 

 1. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na zasadzie umowy o pracę zawartej między pracodawcą, a młodocianym pracownikiem.
 2. Powyższe umowy zawierane są w ramach współpracy szkoły z OHP w Gorlicach.
 3. Młodociany pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie.
 4. Zajęcia praktyczne nadzorowane są przez dyrektora szkoły 2 razy w roku.

 

 • 13

Organizacja zajęć edukacyjnych

1.Wszystkie zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole.

 1. Organizowane są według ramowego planu nauczania i zgodnie z nową podstawą programową.

 

 

 

 

 

 • 14

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 1. Przekazywanie wiedzy o zawodach podczas realizacji treści programowych na lekcjach z różnych przedmiotów.

 

 1. Prowadzenie zajęć o tematyce zawodoznawczej na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

 1. Rozmowy z uczniami – poznanie ich zainteresowań i potrzeb w zakresie orientacji zawodowej.

 

 1. Indywidualne badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

 

 1. Spotkania informacyjne dotyczące wyboru kierunków dalszego kształcenia

 

 1. Projekcje filmów prezentujących świat zawodów.

 

 1. Wycieczki do szkół, lokalnych zakładów pracy, instytucji.

 

 1. Konsultacje i porady psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego

 

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie pomocy uczniom mającym trudności w podjęciu decyzji zawodowej oraz uczniom z problemami

zdrowotnymi.

 

 1. Rozwijanie zainteresowań w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

 

 1. Współpraca z rodzicami uczniów-zajęcia psychoedukacyjne – włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjnych, indywidualne porady, konsultacje dla rodziców uczniów mających problemy decyzyjne, zdrowotne, intelektualne, emocjonalne.

 

 

 

 • 15

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu

1.Obszary działania:

 • środowisko szkolne:
 1. a) organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce
 2. b) udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • środowisko pozaszkolne:
 1. a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorlicach
 2. b) współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gorlicach i Sękowej
 3. c) stała współpraca poprzez Koło Historyczne na rzecz Związku Sybiraków w Gorlicach

 

 1. Realizowane zadania:

1)  przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych,

2)  umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy,

3)  poznanie obszarów pomocy,

4)  poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariatu,

5)  zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy,

6)  wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu

7)  zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły,

8)  zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy,

9)  lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu,

10)  lekcje religii poświęcone miłości bliźniego,

11)  pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią,

12)  monitorowanie działalności wolontariuszy,

 

 • 16

Formy opieki i pomocy uczniom wymagającym

dodatkowego wsparcia z przyczyn rozwojowych,

 rodzinnych lub losowych

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły.
 3. Stworzenie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form wypoczynku rekreacyjno – turystycznego.
 4. Organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 5. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko uczniów ale także rodziców.
 6. Przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia.
 7. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 8. Organizowanie zajęć rewalidacyjno wychowawczych.
 • 17

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

1)  Sporządzanie opinii załączanych do wniosków rodziców dotyczących przeprowadzenia

badań pod kątem niepowodzeń w nauce, problemów wychowawczych i nauczania

indywidualnego,

 

2)  Mobilizowanie rodziców do indywidualnego korzystania z porad poradni w

określonych przypadkach,

 

3) Organizowanie spotkań pracowników poradni z nauczycielami, rodzicami i uczniami

pod kątem niwelowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 

4) Uwzględnianie zaleceń o dostosowaniu wymogów edukacyjnych do możliwości

rozwojowych dziecka,

 

5) Uwzględnianie form dostosowania warunków egzaminów do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z aktualnymi, odrębnymi,

określającymi je przepisami,

 

6) Uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego

nauczania.

 • 18

Organizacja i formy współpracy szkoły z rodzicamiü

1)  Wywiadówki organizowane 4 razy w roku.

 

2)  Spotkania poświęconych pedagogizacji rodziców.

 

3)  Indywidualne formy współdziałania nauczycieli i rodziców.

 

4)  Konsultacje indywidualne z rodzicami

 

5)  Kontakty korespondencyjne

 

6)  Rozmowy telefoniczne

 

 • 19

Współdziałanie z stowarzyszeniami i organizacjami zakresie działalności innowacyjnej

 1. Szkoła umożliwia realizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 20

Źródła finansowania

 1. Źródłami finansowania szkoły są dotacje z budżetu Państwa.

 

 

 

 

 • 21

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej stosowną uchwałą.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

2)  Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.

 1. Statut obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.

 

 

Osoba Prowadząca Szkołę